Hacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rsHacked by Xyp3r2667 ANTI GOVERMENT SITES !
@Indonesian H4ck3rs

โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลกองทุน
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 2425 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563


    หน้าแรก 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 
     

ประกาศ รับสมัคอาสาบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลไพล 
     

ประกาศข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาศ 4 ปี 2562 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  


- ไม่มีข่าวจัดซื้อจัดจ้าง -ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
   ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยย่าชุน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน และฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยย่าชุน หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน และฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยท่าเรือ - เนินตาแมว
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหนองพรุ หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่ และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยพ่วงมิตร หมู่ที่ ๙ บ้าน
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 63)
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2563 ถึง กันยายน 2563)
   ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย (หลังจากได้รับฟังคำวิจารณ์แล้ว)
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำตรมาสที่ 3 (เดือน เม
   ประกาศผู้ชนะการยื่นข้อเสนอโครงการซ่อมแซมถนนโดยการเกรดเกลี่ยพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านเมืองฝางเจริญสุข
ข่าวย้อนหลัง
 
สมัครสอบงานราชการทั่วไทย
สมัครสอบงานราชการทั่วไทย  

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

หนังสือราชการ สถ. ประจำวันที่ 24/11/2563

มท 0810.4/ว3607 | ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 18/11/2563

หนังสือราชการ สถ.

มท 0808.3/ว7015 | ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 23/11/2563
มท 0816.1/ว3621 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 23/11/2563
มท 0810.8/ว3623 | แก้ไข QR Code แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 23/11/2563
มท 0808.3/ว3619 | แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 23/11/2563
มท 0808.3/ว3620 | การแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 23/11/2563
มท 0810.6/ว3604 | การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563)
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 18/11/2563
มท 0816.4/ว3616 | การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 18/11/2563
มท 0808.2/ว3603 | แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2563
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 18/11/2563
มท 0810.6/ว3605 | การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563)
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 18/11/2563
มท 0816.2/ว3600 | ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และขอเชิญประชุม
หน่วยงาน : กศ. หนังสือลงวันที่ : 18/11/2563
มท 0810.7/ว3595 | การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564
หน่วยงาน : กพส. หนังสือลงวันที่ : 18/11/2563
มท 0808.5/ว3591 | การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม
หน่วยงาน : สน.คท. หนังสือลงวันที่ : 18/11/2563
มท 0803.3/ว3594 | การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 18/11/2563
มท 0803.3/ว3593 | แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
หน่วยงาน : กค. หนังสือลงวันที่ : 18/11/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
รายงานสรุปผลดำเนินการจัดหาพัสดุประจำเดือน
รายงานสรุปผลดำเนินการจัดหาพัสดุประจำเดือน  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 100.24.113.182
คุณเข้าชมลำดับที่ 890,375

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการบริการของอบต.ไพล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การให้บริการ
แบบสอบถาม
 
Hacked by Xyp3r2667
Indonesian Hackers
Tel : 044-964722   Fax : 044-964723
Email : Palai@thaimail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.